وقتی دلِ «نیکی کریمی» دیگر سر به راه نیست! /عس

نیکی کریمی با انتشار این عکس نوشت: باران که می آید ، دل دگر سر به راه نیست…