سرخپوشان نقره داغ شدند

سرخپوشان لیگ برتری به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز جریمه شدند.