مهوش وقاری و همسرش در کنار حمید گودرزی/ عکس

مهوش وقاری عکس زیر را به اشتراک گذاشت.