چهره داغون «طناز طباطبایی» /عکی

تصوی منتشر شده از «طناز طباطبایی» در نمایی از فیلم « روسی» را مشاهده می کنید.