وقتی آقای بازیگر ریش می گذارد/ عکس

امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت:
ریش بذارم؟